دعاهاي ليلة القدر

به جهان خرم از آنم که جهان خرم از اوست ... عاشقم بر همه عالم که همه عالم از اوست

فضائل و فوائدسورة هاي الشمس ، الليل ، الضحى ، الم نشرح ، والتين ، العلق ، القدر

فضائل و فوائد بعضى از آيات و صد و چهارده سوره قرآن كريم و طریق ختم آنها

سورة هاي الشمس ، الليل ، الضحى ، الم نشرح ، والتين ، العلق ، القدر

91 و 92 و 93 و 94) سورة الشمس و الليل و الضحى و الم نشرح

از امام صادق عليه السلام منقول است : هر كه بسيار بخواند در و روزى يا شبى سوره والشمس و سوره و الليل اذا يغشى و سوره و الضحى و الم نشرح را، هر چيز كه نزد او حاضر باشند در قيامت براى او شهادت بدهند، حتى مو و پوست و گوشت و خون و عروق و عصبها و استخوانها و جميع اعضاى او، و حق تعالى بفرمايد: من شهادت شما را قبول كردم از براى بنده خود، اى ملائكه ببريد او را به بهشت ، و هر جا كه او اختيار نمايد به او عطا كنيد، گوارا باد فضل و رحمت من از براى بنده من .

ختم سوره والليل تا چهل شب هر شبى چهل بار بخواند، چون به اين آيه رسد (و ما لاحد عنده من نعمة تجزى ) سه بار تكرار كند و سوره را تمام نمايد، جهت فتوحات و كثرت مال اثر عجيب دارد. هر كس را مهمى را رخ دهد كه چاره اى در آن نبيند وقت خواب ايندو سوره را (والليل و والشمس ) هفت بار بخواند، شخصى بخوابش آيد و به او چاره نجات آموزد.

95) سورة والتين 

از امام صادق عليه السلام منقول است : هر كه سوره والتين را درفرايض و نوافل خود بخواند، عطا فرمايند از بهشت به او هر جا كه بپسندد.

96) سورة العلق

از امام صادق عليه السلام مروى است : هر كه در روز يا شب سوره اقرا باسم ربك بخواند، و در آن روز يا در آن شب بميرد، چنان باشد كه شهيد مرده باشد، و خدا او را با شهيدان محشور گرداند و چنان باشد كه در راه خدا در لشگر رسول صلى الله عليه و آله شمشير زده باشد.

97) سورة القدر

به سند معتبر از حضرت صادق عليه السلام منقول است : هر كه سوره انا انزلناه فى ليلة القدر را بلند بخواند، چنان باشد كه در راه خداى عز و جل شمشير كشيده باشد و هركس آن را آهسته بخواند مانند كسى است كه در راه خدا در خون خود بغلتد. و هر كس ده بار آن را بخواند باندازه هزار گناه از گناهانش آمرزيده شود.

و به روايت ديگر از آن حضرت منقول است كه : هر كه سوره انا انزلناه را در نماز فريضه بخواند، منادى از جانب حق تعالى او را ندا فرمايد: خدا گناهان گذشته تو را آمرزيده ، عمل را از سر بگير.

و به سند معتبر از حضرت اميرالمومنين عليه السلام منقول است : هر كه پيش از طلوع آفتاب قل هو الله احد و انا انزلناه را بخواند، در آن روز به گناهى مبتلا نشود هرچند شيطان سعى نمايد.

و به سند معتبر از حضرت امام موسى كاظم عليه السلام منقول است : به درستى كه حق تعالى را در روز جمعه هزار نفحه و نسيم از رحمت خود هست ، هر بنده را آن چه خواهد از آن عطا مى فرمايد، پس هر كه سوره انا انزلناه فى ليلة القدر را بعد از عصر روز جمعه صد مرتبه بخواند،حق تعالى آن نفحه رحمت را و مثل آن را به او عطا فرمايد.

 و از حضرت صادق عليه السلام منقول است كه : چون ماه مبارك رمضان درآيد، هر شب هزار مرتبه سوره انا انزلناه را بخوان ، و چون بيست و سوم شود دل خود رامحكم بدار و گوشهاى خود را بگشا از براى شنيدن عجايب از آن چه خواهى ديد.

و به سند معتبر از آن حضرت منقول است كه : اگركسى در شب بيست و سوم ماه مبارك رمضان سوره انا انزلناه راهزار مرتبه بخواند، چون صبح كند، يقين او محكم و شديد شده باشد به اعتراف نمودن به چيزى كه مخصوص ‍ ماست از غرايب و فضايل ، و نيست اين مگر به سبب چيزى كه در خواب مشاهده نمايد.

و ايضا به سند معتبر از امام صادق عليه السلام منقول است : هر كه جامه نوى ببرد، و سوره انا انزلناه را سى و شش مرتبه بخواند، در هر مرتبه چون برسد به تنزل الملائكة اندكى آب بردارد و بر جامه بپاشد پاشيدن سهلى ، پس دو ركعت نماز در آن جامه بكند و دعا كند، در دعا بگويد: « الحمد لله الذى رزقنى ما اتجمل به فى الناس و اوارى به عورتى و اصلى فيه لربه » و حمد الهى بكند، پيوسته در فراخى نعمت باشد تا آن جامه كهنه شود.

و به سند معتبر منقول است كه چون حضرت امام رضا عليه السلام جامه نوى مى پوشيدند قدحى از آب مى طلبيدند، و ده مرتبه سوره انا انزلناه ، و ده مرتبه سوره قل هو الله احد، و ده مرتبه سوره قل يا ايها الكافرون بر آن ظرف مى خواندند، و بعد از آن آب را بر جامه مى پاشيدند، و مى فرمودند: هر كه پيش از پوشيدن جامه چنين كند، پيوسته در فراخى عيش باشد مادام كه تارى از آن جامه باقى باشد.

و به سند معتبر از حضرت اميرالمومنين عليه السلام منقول است كه : چون حق تعالى جامه نوى به كسى عطا فرمايد، بايد كه وضو بسازد و دو ركعت نماز بگذارد، و در هر ركعتى سوره « حمد و آية الكرسى و قل هو الله احد و انا انزلناه » بخواند، بعد از آن حمد كند خداوندى را، كه عورت او را به جامه پوشيده ، و او را در ميان مردم زينت بخشيده ، و بسيار بگويد: « لا حول و لا قوة الا بالله » و كسى كه چنين كند، در آن جامه معصيت خدا نكند و از براى او استغفار نمايد و بر او دعا و ترحم كند.

و ايضا در روايت ديگر وارد شده است : هر كه قدحى برگيرد، و آبى در آن قدح بريزد، و سى و پنج مرتبه سوره انا انزلناه را بر آن قدح بخواند، و آب را بر جامه خود بپاشد، پيوسته دروسعت باشد تا آن جامه كهنه شود.

حضرت صادق عليه السلام براى حفظ و نگهدارى (از چشم و بلاها) فرمود: كوزه تازه (آب نديده اى ) بگيرو آن را آب كن سپس بر آن سوره انا انزلناه فى ليلة القدر را سى بار بخوان سپس آن را آويزان كن و از آن بياشام و وضو بگير و هر چه بخواهند در آن آب بيفزايند انشاء الله .

و به سند معتبر منقول است كه : شخصى به حضرت صادق عليه السلام عرض كرد كه : هشت دختر مرا بهم رسيد، و روى پسر تا حال نديده ام ، دعا فرما كه خدا مرا پسرى كرامت فرمايد، حضرت فرمود كه : چون مى نشينى كه مشغول جماع شوى دست راست خود را بر طرف راست ناف زن بگذار، و هفت مرتبه سوره اناانزلناه را بخوان ، و بعد از آن مشغول شو، و چون حمل ظاهر شود در هر شب هر وقت كه از پهلو به پهلو گردى ،باز دست بر جانب راست نافش بگذار، و هفت مرتبه آن سوره را بخوان ، آن شخص ‍ گفت چنين كردم ، هفت پسر از پى يكديگر خدا مرا روزى كرد.

و به سند صحيح از منقول است كه : حميرى به خدمت حضرت صاحب الامر عليه السلام نوشت كه : از آباء شما به ما رسيده است حديثى كه ، عجب دارم از كسى كه انا انزلناه در نمازش نمى خواند چگونه نمازش مقبول مى شود، و روايت ديگر رسيده است كه نمازى كه در آن قل هو الله احد نخوانند مزكى و مقبول نيست ، و روايت ديگر رسيده است : هر كه در نمازهاى واجبى سوره همزه را بخواند خير دنيا به او مى دهند. پس آيا جايز است كه همزه را بخواند و آن دو سوره را ترك نمايد؟

حضرت عليه السلام در جواب نوشتند كه : ثواب اين سوره ها كه به شما رسيده است حق است ، و اگر سوره اى را كه ثوابى در آن به شما رسيده باشد ترك كنيد و قل هو الله احد و انا انزلناه بخوانيداز براى فضيلت اين دو سوره ، ثواب اين دو سوره را مى يابيد با ثواب آن سوره اى كه ترك كرده ايد، و اگر غير از اين دو سوره را بخوانيد هم جايز است و نماز شما تمام و كامل است ، و ليكن ترك افضل كرده خواهيد بود.

+ نوشته شده در  یکشنبه هفتم تیر ۱۳۸۸ساعت 15:33  توسط حسين شاهد خطيبي  |